Topamax: The Drug with 9 Lives

132550 views

...Dyskinesia, Dizziness postural, Poor quality sleep, Burning sensation, Sensory loss, Parosmia, Cerebellar syndrome, Dysaesthesia, Hypogeusia, Stupor, Clumsiness, Aura, Ageusia, Dysgraphia, Dysphasia, Neuropathy

More